บุคลากร

นายอิทพล สุขเติม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
itthiphon@gmail.com
081-9995824
นายชนินทร์ พบลาภ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
teccom29@gmail.com
089-8461229
นายสวัสดิ์ ธงไชย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
sawat@utc.ac.th
081-3604742
นายวันชัย ศุภธีรารักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
vanchai02@gmail.com
081-7898658
นายชวินทร์ พลหาญ
ครู คศ.1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
chawin_ponhan@hotmail.com
086-7182683
นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
panyawatn@utc.ac.th
089-7875414
นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา
ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ajkunakorn@utc.ac.th
089-7875414

เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Back To Top