ตรวจเช็คระบบสาย Fiber Optic และทำการซ่อมแซมสาย Fiber Optic ภายในวิทยาลัย